Ajuntament de Palanques

Hisenda

PRESSUPOST

 

LIQUIDACIÓ

 

SISTEMA TRIBUTARI MUNICIPAL

Conforme a l'article 2.1.b) del Reial decret Legislatiu 2/2004, de 05 de març, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, la hisenda de les entitats locals estarà constituïda pels següents recursos:...b) Els tributs propis classificats en taxes, contribucions especials i impostos i els recàrrecs exigibles sobre els impostos de les Comunitats Autònomes o d'altres entitats locals.

A)Taxes.

Concepte: tributs el fet imposable dels quals consisteix en la utilització privativa o l'aprofitament especial del domini públic, la prestació de serveis o la realització d'activitats en règim de dret públic que es referisquen, afecten o beneficien de manera particular a l'obligat tributari , quan els serveis o activitats no siguen de sol·licitud o recepció tributària per als obligats tributaris o no es presten o realitzen pel sector privat (article 6 de la Llei 8/1989, de 13 d'abril, de Taxes i Preus Públics, redactat conforme a la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).

Normativa aplicable a les Entitats Locals:

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Ordenances Fiscals:

B)Impostos.

Concepte: tributs exigits sense contraprestació el fet imposable de la qual està constituït per negocis, actes o fets que posen de manifest la capacitat econòmica del contribuent (article 2.2.c) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària).

Normativa aplicable a les Entitats Locals:

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals

Ordenances fiscals:

 

Recaptació de tributs:

La recaptació pròpia és la qual es realitza la gestió pel propi Ajuntament.

En la recaptació delegada és el Servei Provincial de Gestió Tributària, Inspecció i Recaptació l'encarregat de realitzar la gestió tributària, inspecció i recaptació de tributs locals i altres ingressos de dret públic per delegació de l'Ajuntament. Aquest servei posa a la seua disposició oficines per a poder realitzar les seues gestions i consultes presencialment en diferents poblacions.

Oficina Virtual de Recaptació

En el nostre Ajuntament, l'oficina encarregada és:
OFICINA DE VINARÒS
Pl. María Conesa, s/n 12500 - Vinaròs
Telèfon: 964454752
Fax: 964455699

 

Dl Dm Dx Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 

Formulari de cerca

Site developed with Drupal